Säännöt ja taustatahot

Valmentajien Kunniagalleria (eng. Hall of Coaching Excellence) on kunnianosoitus ansiokkaasti suomalaiseen valmennukseen vaikuttaneille henkilöille. Näiden sääntöjen tarkoituksena on määrittää miten ja millä ehdoilla henkilö voi tulla valituksi Valmentajien Kunniagalleriaan sekä kuinka valinta suoritetaan.

Valintaraati

Valintaraadin kokoonpano on puheenjohtaja ja 5–7 varsinaista jäsentä. Raati on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Valintaraadin tehtävänä on asettaa ehdolle ja valita uudet Valmentajien Kunniagallerian jäsenet.

Valintaraatiin puheenjohtajaksi ja jäseniksi nimetään henkilöt, joiden katsotaan omaavan parhaat mahdolliset edellytykset suorittaa tehtävä omien valmennukseen liittyvän kokonaisvaltaisen näkemyksensä ja tuntemuksensa kautta ja joilla on hyvä tuntemus suomalaisen valmennuksen historiasta, entisistä ja nykyisistä valmentajista sekä muista valmennusvaikuttajista.

Suomen Valmentajat ry ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL (myöhemmin ”Valmentajayhdistykset”) nimittävät valintaraadin puheenjohtajan ja ehdottavat 1-2 jäsentä kumpikin yhdistys. Raadissa on lisäksi Suomen Olympiakomitean, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Urheilumuseon edustajat. Mainittuja yhteisöjä pyydetään nimeämään edustaja raatiin. Valmentajayhdistysten hallitukset vahvistavat Valintaraadin kokoonpanon. Raati valitsee keskuudestaan sihteerin.

Valintaraadin jäsenet ja puheenjohtaja valitaan tehtäväänsä neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein. Ensimmäisen valinnan yhteydessä suoritetaan arvonta siitä, ketkä valituista jäsenistä ovat erovuorossa kahden vuoden jälkeen.

Erovuorossa olevien raadin jäsenten tilalle valitaan syyskuun loppuun mennessä kahden vuoden välein uudet jäsenet neljäksi seuraavaksi toimintavuodeksi. Uudelleenvalintakertoja ei ole rajoitettu.

Soveltuvuus kunniagallerian ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi valinnan perusteena tulee olla henkilön kyvyt ja ansiot urheiluvalmentajana tai muulla tavoin urheiluvalmennukseen, valmentajakoulutukseen tai valmentajuuteen vahvasti vaikuttaneena henkilönä.

Ehdokkaaksi voidaan valita suomalainen tai Suomessa vaikuttanut henkilö, joka on toiminnallaan tuonut selkeää lisäarvoa valmennuskulttuuriimme sekä edistänyt valmentajien arvostusta.

Ehdokkaan on tullut toimia valmennuksen arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti huomioiden oman esimerkkinsä vastuu.

Ehdokkaan valinnan perusteena voi olla valmennettavien urheilumenestys, merkittävä työ valmennuksen, valmentajakoulutuksen tai valmentajien parissa, innovatiivisuus ja uusien valmentamiseen liittyvien toimintatapojen menestyksekäs kehittäminen ja käyttäminen tai joku muu päämäärätietoinen ja merkittävä toiminta kokonaisvaltaisen valmennuksen parissa.

Valintaraati noudattaa kymmenen (10) vuoden sääntöä: raadille osoitetut ehdotukset Valmentajien Kunniagalleriaan lisätään vuosittain ehdokaslistaan, jossa kukin ehdotus säilyy automaattisesti kymmenen vuotta. Ehdotusten tulee tulla raadin jäseniltä, urheiluyhteisöiltä tai yhteistyötahoilta.

Valintaraadin jäseniä tai puheenjohtajaa ei heidän toimikautensa aikana voida asettaa ehdolle Valmentajien Kunniagalleriaan.

Ehdokasasettelu

Valintaraadin jäsenet toimittavat ehdotuksensa Valmentajien Kunniagalleriaan erillisellä lomakkeella toimikunnan sihteerin ilmoittamaan osoitteeseen. Raati käsittelee myös kaikki urheiluyhteisöiltä tai yhteistyötahoilta tulleet ehdotukset. Ehdokkaiden nimet on toimitettava lokakuun loppuun mennessä. Ehdotusten perusteella Valintaraadin sihteeri kokoaa marraskuun aikana yhteenvedon ehdokkaista ja toimittaa sen perusteluineen kaikille raadin jäsenille. Myös edesmenneitä valmentajia tai vaikuttajia voidaan nimetä ehdokkaiksi. Valinta tapahtuu kahden vuoden välein. Valintakokous pyritään järjestämään joulukuussa.

Valmentajien Kunniagalleriaan voidaan valita 0–5 henkilöä kerrallaan. Viidellä ensimmäisellä valintakerralla ehdotusten ajankohdasta ja valintamäärästä voidaan poiketa painottaen erityisesti niitä valmentajia, jotka omana aikanaan ovat toimineet valmennuksen tai lajiensa uranuurtajina. Valinnat tehdään enemmistöpäätöksillä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Valintaraatia sitoo vaitiolovelvollisuus. Valitsematta jääneiden ehdokkaiden nimiä ei mainita ulkopuolisille henkilöille.
Valintaraadin puheenjohtaja julistaa valittujen nimet valintakokouksessa. Valinta on julkinen Valmentajayhdistysten valitsemassa palkitsemistilaisuudessa.

Valmentajien Kunniagalleriaan valittu henkilö palkitaan palkinnolla ja kunniakirjalla. Hänen valokuvansa ja tiedot liitetään Valmentajien Kunniagallerian verkkosivuilla (www.valmentajienkunniagalleria.fi) olevaan henkilögalleriaan.

Valmentajien Kunniagalleria -nimitys on mahdollista peruuttaa, mikäli Valintaraadin tietoon valinnan jälkeen tulee yksityiskohtaisia seikkoja siitä, että jäsen on selvästi toiminut valmennuksen arvojen ja valmennuksen eettisten periaatteiden vastaisesti. Valintaraadin tulee käsitellä peruuttaminen kokouksessaan, mikäli asia on asianmukaisesti otettu kokouksen asialistalle. Ennen kuin lopullinen päätös henkilön poistamisesta Valmentajien Kunniagalleriasta voidaan tehdä, Valintaraadin tulee toimittaa kyseiselle henkilölle kirjallinen viesti, jossa kerrotaan että raati tulee edellä mainittuihin seikkoihin perustuen käsittelemään asian kokouksessaan.

Sääntömuutokset

Näiden sääntöjen muuttamista päättää Valintaraati Valmentajayhdistysten esityksestä.
Valmentajien Kunniagallerian sääntöesitys on tehty Suomen Valmentajat ry:n ja Suomen Ammattivalmentajat SAVALin hallitusten yhteisessä kokouksessa 29.10.2017 ja säännöt on hyväksytty Valintaraadin kokouksessa 11.12.2017. Sääntöihin on esitetty muutoksia Valmentajayhdistysten hallituksissa 13.12.2018. Muutokset on vahvistettu Valintaraadin sähköpostikokouksessa 2.1.-7.1.2019.