Miten kehittää valmentajien osaamista?

Seuran valmentajat ja heidän osaamisensa ovat toiminnan kulmakivi. Valmentajana toimiminen on jatkuvaa itsensä kehittämistä ja haastamista. Valmennus ja valmentajien koulutus on kehittynyt vuosikymmenien myötä. Valmentaminen on paljon enemmän kuin vain lajin teknisten ja taktisten asioiden tuntemista. Valmentajien osaamisen tukeminen on tehokkainta, kun tunnistetaan valmentamisen motivaatiotekijöitä ja tarjotaan mahdollisuuksia kehittyä. Koulutusten kautta on mahdollista kehittää osaamista. Niiden lisäksi on tärkeää tukea yleisellä tasolla valmentajien arvostusta ja tasa-arvoisia resursseja. 

Valmentajan ja urheilijan välinen suhde on ennen kaikkea ihmissuhde, jossa vuorovaikutus, ihmistuntemus ja ihmissuhdetaidot ovat merkittävässä roolissa. Aloitteleva valmentaja ei välttämättä tiedä, mitä osaamista hän aloittaessaan valmentamisen tarvitsee. Kokenut valmentaja osaa asettaa tavoitteita eri osa-alueella kehittymiseen. On tärkeää, että seurassa tuetaan kaikilla tasoilla olevien valmentajien kehittymistä.

Valmentajaksi ryhtymiseen ja valmentajana kehittymiseen on erilaisia syitä ja motivaatiotekijöitä. Jokainen valmentaja tuo mukanaan elämänkokemuksensa niin urheilun sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. Motivaatio linkittyy myös ihmisen arvoihin: mitä urheilussa kokee arvokkaana ja mihin asioihin haluaa valmentajana keskittyä. Näitä syitä ja tekijöitä ymmärtämällä voi tarjota mielekkään valmennusryhmän ja tukea valmentajaa luomaan itselleen merkityksellistä tapaa valmentaa.  

Motivaatiota kuvataan sisäiseksi, kun itse tekeminen antaa iloa ja luo merkitystä. Valmennukseen liittyvät sisäisen motivaation tekijät koostuvat muun muassa sosiaalisista tekijöistä, oppimiseen ja kehittymiseen liittyvistä seikoista ja/tai urheilusta itsestään. 

Valmentamisen sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi:

 • pääsee auttamaan urheilijoita kehittymään ja näkee osaamisen kehittymisen

 • on mahdollisuus toimia yhdessä urheilijoiden kanssa sekä vahvistaa heidän kuulumisen tunnettaan 

 • on tunne siitä, että omat henkilökohtaiset taidot kehittyvät

 • valmentaminen mahdollistaa jatkamisen itselleen tärkeän urheilulajin parissa 

 • voi tukea urheiluseuran toimintaa ja antaa takaisin yhteisölle, jossa on urheillut tai harrastuksen aikana on saanut kipinän liikkumiseen. 

Ulkoinen motivaatio perustuu tavoitteellisesta toiminnasta saatavaan palkintoon tai tulokseen. Ne liittyvät tulostavoitteisiin, saavutuksiin ja lajin kehittymiseen. Alla olevat valmentamisen motivaatiotekijät ovat ulkoisia silloin, kun niihin liittyy oman aseman korostaminen, palkintojen tavoittelu, meriittien saavuttaminen tai pakon edessä toimiminen:

 • saavuttaa mahdollisimman paljon mitaleita ja menestystä 

 • tehdä lajia tunnetummaksi liiketoimintana

 • valmentaminen oman lapsen menestymisen saavuttamiseksi 

 • valmentamisesta saatu palkkio.

Apuvalmentajana toimiminen tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua valmentamiseen. Valmentamisen taitojen kehittäminen apuvalmentajana auttaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja lisää varmuutta valmentajana. Muiden valmentajien seuraaminen tuo tietoa, kokemusta ja verkostoja.  

Sukupuolella ei ole todettu olevan vaikutusta valmentajan osaamiseen. Vaikka sukupuolten sisällä on enemmän eroja kuin sukupuolten välillä, naiset saattavat yleisesti ottaen olla kriittisempiä omaa toimintaansa kohtaan. Osoita arvostustasi ja kysy aktiivisesti kiinnostusta osallistua koulutuksiin. Valmentajakoulutuksiin osallistuminen ja sitä kautta pätevyyden osoittaminen tukee valmentajan osaamisen kehittymistä. Koulutusten kautta kokee saavuttaneensa aina jonkun tason, ja se tukee itseluottamuksen kehittymistä. Onnistuneesti suoritettu koulutus on todiste pätevyydestä valmentamiseen. Sertifikaatti tuo itseluottamusta ja se osoittaa osaamisen tason myös muille valmentajille ja urheilijoille. 

Yksi este koulutuksiin osallistumiselle voi olla se, että joutuu osallistumaan ainoana ryhmänsä edustajana. Kun naisia osallistuu enemmän, saa vertaistukea toisilta. Kamppailulajien Valmentaa kuin nainen -hankkeessa kannustettiin naisia osallistumaan valmentajakoulutuksiin antamalla rahallinen koulutustuki. Kahden vuoden aikana lajiliittojen 1. –3. tason koulutuksiin osallistui yhteensä 67 naista.

Kaikki valmentajat kokevat olevansa arvostettuja, kun he kuuluvat ryhmään ja heidän asemansa on tunnustettu. Valmentajien arvostuksen osoittaminen ja heistä välittäminen edesauttaa valmentajien pysymistä seuravalmentajina sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jotta naiset, jotka valmentavat kokevat olonsa turvalliseksi, tulee seuran olla sitoutunut naisiin kohdistuvan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

Valitettavasti monet naiset kokevat, että heidän on pystyttävä osoittamaan valmentajapätevyytensä, jotta he saavat osakseen muiden valmentajien ja urheilijoiden kunnioituksen. Lajiliiton ja seuran tehtävänä on edistää valmennuskulttuuria, jossa kaikkia valmentajia arvostetaan yhtä paljon sukupuolesta riippumatta. Valmentajana olevan naisen ei pitäisi joutua todistamaan osaamistaan kunnioittamisen ja arvostamisen saamiseksi. Valmentajien tasa-arvon edistäminen tarvitsee naisten valmentamisen puolestapuhujia. Päättävissä asemissa olevien tai muuten lajin parissa tunnettujen ja arvostettujen henkilöiden on tärkeää puhua naisvalmentajien puolesta ja nostaa valmentavia naisia esille. 

Arvostukseen liittyvät käytössä olevat resurssit. Millaiset resurssit seuran valmentajilla on käytettävissä? Onko käytettävissä olevissa resursseissa eroa miesten ja naisten välillä? Resursseilla tarkoitetaan esimerkiksi valmennuksessa mukana olevia toimihenkilöitä (kuten huoltajat, joukkueenjohtajat tai fysioterapeutit), valmentajia, harjoitusvuoroja ja -tiloja ja välineitä. Entä mikä on kunkin toiminnan rahoitus? Paljonko rahaa käytetään naisten valmennusresursseihin tai naisten urheiluun seurassa miehiin verrattuna?

Näillä toimenpiteillä voit edistää valmentajien kouluttautumista, osaamisen kehittämistä ja kiittämisen kulttuuria seurassanne. Valitse toimenpiteistä teidän seurallenne sopivat.

1. Käy seuran valmentajien kanssa henkilökohtaiset keskustelut valmentamisen motivaatiotekijöistä.

Suora kontakti valmentajiin on korvaamaton, sillä sen avulla voi ymmärtää paremmin valmentajien tilannetta, tuen tarvetta ja kehitystarpeita. 

2. Tee valmentajien kanssa kirjallinen osaamisen kehittämisen suunnitelma. 

Henkilökohtainen kehityssuunnitelma saa valmentajat tuntemaan olevansa arvostettuja ja tuettuja. Aktiivisen kommunikoinnin kautta valmentaja saa tietoa organisaatiossa tapahtuvasta kehityksestä ja valmennustehtävissä olevista mahdollisuuksista. Voit käyttää hyödyksesi ladattavaa excel-taulokkoa, johon on tehty kahdelle välilehdelle malliiksi sarakkeet nykyisen osaamisen arvioimiseksi ja kehittymissuunnitelman tekemiseksi. Lataa suunnitelma. Kehittymissuunnitelmassa arvioidaan osaamista ja kehittymistarpeita Suomalaisen valmennusosaamisen mallin mukaisesti.

3. Kirjaa kaikkien valmentajien ja muiden seuratoimijoiden koulutukset koko seuran koulutussuunnitelmaan.

Voit käyttää avuksesi word -lomaketta  tai vuosikelloa pp-diassa.

4. Kiitä ja kannustakaa valmentajia läpi vuoden.

On tärkeää, että seura huomioi ja palkitsee julkisesti valmentajaa hänen tekemästään arvokkaasta työstä sekä hänen kehittymisestään valmentajauralla. Huomioida ja palkita voi esim. seuraavilla tavoilla: arjessa kiittäminen, koulutuksesta valmistumisen huomiointi, nimitykset eri luottamustehtäviin, ansiomerkit ja muut palkitsemiset. Katso esimerkit Suomen Valmentajien kunniagalleriasta, Vuoden valmentajasta ja Kuukauden valmentajasta

5. Luo puolesta puhumisen kulttuuri.

Tällä hetkellä miehet ovat enemmistö sekä valmentajissa että päättävissä asemassa olevissa useimmissa lajeissa ja siksi heillä on myös tärkeä rooli naisten valmennuksen edistämisessä. He voivat esimerkiksi puhua kannustavasti valmentajaksi ryhtymisestä

 • urheilijoilleen, joita valmentavat

 • valmentaviensa lasten äideille

 • naisille, jotka toimivat heidän sosiaalisessa ympäristössään.