On syytä määritellä Meidän urheilu

10.3.2020

Suomen Valmentajat, yhdessä Suomen Ammattivalmentajat SAVALin ja Suomen Olympiakomitean kanssa, on työstänyt kehitysprosessia, jonka tarkoituksena on nopeuttaa urheilun toimintakulttuurin muutosta kohti humanistisempaa ihmiskäsitystä ja kehittää toimintakulttuuria siten, että suomalainen urheilu on maailman paras oppimisympäristö.

Suomen Valmentajien Arvostusvaliokunta on ollut aktiivinen asian eteenpäin viejä ja kehitystyö muun muassa laajentaa vuonna 2016 julkaistun Valmentajalla on väliä -kampanjan viestejä koskemaan kaikkia suomalaisessa urheilussa toimivia tahoja.

Kehitystyö kulkee nimellä Meidän urheilu (työnimenä oli Urheilun sitoumus). Kehitystyö on tarkoitus käynnistää organisoidussa liikunnassa ja urheilussa laajana yhteistyönä. Ensi vaiheessa tulee vastata kysymykseen: Minkälaista urheilua haluamme edistää Suomessa? Aikaisemmat raportit ja selonteot eivät ole ottaneet kantaa urheilutoiminnan laatuun, mikä on tämän kehitystyön ydin.

  Tavoitteet

•   Nopeuttaa urheilun toimintakulttuurin muutosta kohti humanistisempaa ihmiskäsitystä.

•   Kehittää urheilun toimintakulttuuria siten, että urheilu toimii hyvänä oppimisympäristönä.

Seurauksena näistä

•   Urheilun parissa toimiessa on mahdollisuus monenlaiseen oppimiseen.

•   Toimintakulttuuri on kilpailuetu huippu-urheilussa.

•   Urheilun yhteiskunnallinen merkitys ja arvostus kasvaa.

Kehitystyön perusteissa todetaan mm. seuraavaa:

Isossa kuvassa tarvitsemme urheilijoiden, valmentajien ja urheilun johdon yhteisen ymmärryksen siitä, minkälaista urheilua haluamme tehdä ja edistää Suomessa. Tarvitsemme kuvausta urheilun ja liikunnan arvoista toimintana. Suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin arvot tulee näkyä oikeasti käytännön tekemisenä. Hyvä liikunta ja urheilu – laadukas toiminta, jossa jokainen tulee arvostetusti kohdatuksi ja kohdelluksi – edistää paitsi liikunta- ja urheilutoimintaa, myös koko yhteiskuntaa.

Liikunta- ja urheilukulttuurin suunnasta ja kehittämisestä ovat vastuussa kaikki. Vastuun ollessa yhteinen, kukaan ei tosiasiassa vastaa, eikä suunta ole välttämättä yhteinen. Siksi tarvitsemme Meidän urheilun määrittelyä ja sitoumusta yhteiseen kehittämiseen.

Kehitystyön käynnistys sisältää kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa laajamittaisen osallistamisen kautta määritellään Meidän urheilu. Määrittelytyön jatkoksi valitaan yhteiset kehittämiskohteet ja urheilun eri tahot sitoutuvat kehitystyöhön suunnitellen myös omia kehitystoimiaan. Kolmannessa vaiheessa kehitystyö vakiinnutetaan osaksi urheiluorganisaatioiden perustoimintaa, jonka seurauksena yhteinen suunta suomalaisen urheilun kehittämisessä jatkuu myös seuraavina vuosina.

Tämän hetken aikataulun mukaan kehitystyön määrittelyvaihe voisi alkaa syksyllä 2020.