Toimintasäännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Valmentajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena on koko Suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Coaches Association.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on edistää urheiluvalmennusta ja -valmentajuutta Suomessa.

3 § Yhdistyksen toimintatavat

Toiminnan perustana ovat kulloinkin voimassa olevat suomalaisen urheilun arvot ja eettiset säännökset.

Toimintansa tarkoituksen täyttämiseksi yhdistys:

1. edistää valmentajien ja muiden valmennusosaajien verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä
2. vahvistaa valmentajien ja muiden valmennusosaajien osaamista kouluttamalla ja valmennustietoutta jakamalla
3. vie eteenpäin valmentajien ja muiden valmennusosaajien arvostusta ja yhteiskunnallista merkittävyyttä palkitsemisin ja viestinnän keinoin
4. edistää suomenkielisen valmennustiedon julkaisemista
5. kehittää lajien välistä vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista
6. vaikuttaa valmentajiin ja valmentajuuteen liittyvään yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä suomalaisen valmentajakoulutuksen kehitystyöhön
7. osallistuu valmennusalan kansainväliseen kehitykseen ja tuo kansainvälistä tieto-taitoa Suomeen
8. toimii yhteistyössä suomalaisen urheilun eri toimijoiden kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. järjestää tapahtumia, kuten koulutuksia, jäsentapahtumia, kilpailuja ja juhlia;
2. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
3. myydä ilmoituksia ja tehdä sponsorisopimuksia;
4. hankkia varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla keräyksiä, kuten rahankeräyksiä ja arpajaisia;
5. julkaista, kustantaa ja myydä alaan liittyviä sähköisiä julkaisuja, painotuotteita ja tallenteita;
6. perustaa rahastoja; ja
7. hankkia toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi lisäksi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.

4 § Sitoutuminen antidopingtyöhön

Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingsäännöstöön sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja oman lajinsa kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöön.

5 § Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin ehkäiseminen

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.

Yhdistyksen ja sen organisaatiojäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä jäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.

6 § Urheilun oikeusturvalautakunta

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä. Yhdistyksen ja sen organisaatiojäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

7 § Yhdistyksen jäsenyydet

Yhdistys on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen. Yhdistys kuuluu jäsenenä Kansainväliseen valmentajajärjestöön (International Council for Coaching Excellence). Lisäksi yhdistys voi kuulua muihin tarpeelliseksi katsottuihin yhteisöihin.

8 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä urheiluvalmennuksen parissa toimivat henkilöt tai organisaatiot seuraavissa jäsenluokissa.

Henkilöjäsen

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö.

Valmentajayhteisön henkilöjäsen

Yhdistyksen Valmentajayhteisön henkilöjäseneksi voi liittyä urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö, joka on jäsenenä ja hoitanut jäsenvelvoitteensa lajikohtaiseen tai lajirajat ylittävään valmentajayhteisöön, jonka kanssa yhdistyksellä on voimassa oleva valmentajayhteisösopimus.

Opiskelijajäsen

Yhdistyksen Opiskelijajäseneksi voi liittyä urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö käydessään lajiliiton tai muun urheilujärjestön valmentajakoulutusta, opiskellessaan liikunta-alalla tutkintoon johtavassa ammatillisessa tai korkea-asteen koulutuksessa tai ollessaan päätoiminen opiskelija muulla alalla. Opiskelijajäsenyys koskee vain liittymisvuotta ja jäsenyys jatkuu sen jälkeen muussa soveltuvassa jäsenyysluokassa.

Seniorijäsen

Yhdistyksen seniorijäseneksi voi liittyä jokainen urheiluvalmennuksen parissa toimiva toimintavuonna 70-vuotta täyttävä tai sitä vanhempi henkilö.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua ansioitunut yhdistyksen puheenjohtajana toiminut henkilöjäsen. Kunniajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut henkilöjäsen.

Organisaatiojäsen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä urheiluvalmennuksen parissa toimiva organisaatio.

Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sen toimielinten tekemiä päätöksiä sekä suorittamaan mahdolliset liittymis- ja vuosittaiset jäsenmaksut. Jäsenmaksut voivat eri jäsenluokissa olla eri suuruiset. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäseneksi haetaan jäsenhakemuksella lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä, jotka kutsutaan kyseiseen jäsenluokkaan. Jäsenet hyväksyy hallitus.

9 § Kurinpito

Jäsen sitoutuu myös kulloinkin voimassa oleviin yhdistyksen kurinpitosääntöihin sekä niihin suomalaisen urheilun arvoihin ja eettisiin säännöksiin, joihin yhdistys on sitoutunut. Jäseneen voidaan kohdistaa yhdistyksen kurinpitosäännöstön mukaisia rangaistuksia.

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Yhdistyksen organisaatiojäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

10 § Jäsenyyden lakkaaminen

Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa, jos jäsen

a) eroaa tai
b) erotetaan yhdistyksestä

Lisäksi organisaatiojäsenyys lakkaa, jos organisaatio päätetään purkaa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle. Eroaminen tulee voimaan välittömästi eroilmoituksen saapumisesta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen toimii vastoin niitä suomalaisen urheilun voimassa olevia arvoja ja eettisiä säännöksiä, joihin yhdistys on sitoutunut tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen hallituksen päätöksiä taikka organisaatiojäsen sallii henkilöjäsenensä syyllistyvän sellaiseen toimenpiteeseen tätä rankaisematta, tai jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt yhdistykseltä hankkimiinsa tuotteisiin, yhdistyksen tuottamiin palveluihin tai tapahtumaosallistumisiin liittyviä maksuja maksamatta. Päätös erottamisesta astuu voimaan heti ja on lähetettävä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti.

Ennen kuin erottamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, on hallituksen kirjallisesti tai muutoin todistettavasti vaadittava rikkonutta antamaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallinen selvitys uhalla, että asia muutoin ratkaistaan ilman selvitystä.

Jäsen on oikeutettu valittamaan päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan lautakunnan säännöissä mainitun määräajan kuluessa. Mikäli päätöksestä ei valiteta määräajan kuluessa, se astuu voimaan.

11 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.

Yhdistyksen hallitus päättää, voiko yhdistyksen kokoukseen osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen on toimitettava jäsenten tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen omassa lehdessä, sähköisessä uutiskirjeessä tai internetsivuilla.

Hallitus tai yhdistyksen kokous kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä hallitukselta pyytää. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin, jotka on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, annetaan tiedoksi jäsenistölle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta samalla tavoin kuin varsinainen kokouskutsukin.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä suorittaneilla jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Organisaatiojäsentä edustavalla on oltava valtakirja. Henkilö voi edustaa kokouksessa valtakirjalla vain yhtä organisaatiojäsentä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kevätkokouksessa käsitellään;

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään;

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
9. Hyväksytään kurinpitosäännöt tai niihin tehdyt muutokset
10. Nimetään kurinpitoelin sen toimikauden vaihtuessa
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta, jotta hallitus ennättää sen käsitellä ja sisällyttää tarvittaessa kokouskutsuun.

12 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet hallituksesta on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen tarvittavia toimielimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Päätökseksi tulee se kanta, jota enemmistö jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

14 § Tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

(Säännöt rekisteröity PRH:ssa 28.11.2022)

Muut yhdistyksen säännöt, ohjeistot ja ohjelmat löydät täältä.