Psyykkisen valmennuksen koulutus

Psyykkisen valmennuksen koulutukset ovat saavuttaneet suuren suosion. Ne ovat rakennettu yhteistyössä Suomen Valmentajien ja Core Performance & Health Oy (Cope Oy) yrityksen kanssa. Koulutukset toteutetaan verkkototeutuksena, johon liittyy myös psyykkisen valmennuksen harjoitteiden toteuttamista omassa valmennusympäristössä. Koulutuskokonaisuus muodostuu kahdesta eri koulutuksesta, OSA 1 ja OSA 2, jotka molemmat sisältävä viisi erilaista teemaa psyykkisen valmennuksen osa-alueilta.

Suomen Valmentajat jatko- ja täydennyskoulutustahona haluaa kehittää valmentajien psyykkisen valmennuksen osaamista kentälle ja lisätä sen ymmärrystä valmentajien piirissä. Koulutukseen valitut psyykkisen valmennuksen aiheet ovat luomassa motivoivia, laadukkaita ja turvallisia harjoitusympäristöjä urheilussa mukana oleville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Koulutukset toteutetaan kaikki Cope Oy (SportFocus) yrityksen psyykkisen valmennuksen asiantuntijoiden johdolla innostavasti ja käytännönläheisesti lajin äärellä, kohdennettujen harjoitetehtävien, hyvin valmisteltujen kokonaisuuksien sekä materiaalien kera.

Avoimet alkavat koulutukset näkyvät aina Suomen Valmentajien etusivulla Valmentajakoulutukset ja tapahtumat kohdalla. Jos koulutuksia ei ole näkyvillä, niin voit tiedustella seuraavien koulutusten alkamista eero.simojoki@suomenvalmentajat.fiPSYYKKINEN VALMENNUS OSA 1

Tähän koulutukseen voi tulla osallistujaksi kuka vaan aiheesta kiinnostunut. Osan teemat ovat keskittyminen, motivaatio ja tavoitteenasettelu, tunteet ja ajattelu, itseluottamus ja kilpaileminen. Koulutus sisältää jokaisesta teemasta 3 tunnin verkkoluennon, jossa käydään myös pienryhmissä keskusteluja ja harjoitellaan asioita. Osan harjoitusmateriaali sisältään jokaiseen teemaan hieman teoriatietoa sekä kahdekasan harjoittetta käytettäväksi valmennuksessa.

Koulutus soveltuu valmentajille, ohjaajille, liikunnan opettajille sekä personal trainereille, fysioterapeuteille ja muille, jotka toimivat urheiluvalmennuksen parissa. Pyrimme toteuttamaan vuosittain 1-3 koulutusryhmää riippuen kysynnästä. Koulutuksen hinta on Suomen Valmentajien jäsenelle 229 € ja muille 299 €. Mikäli et ole vielä jäsen, niin jäseneksi voi liittyä helposti tästä.

Keskittyminen

Tällä luennolla käydään läpi sitä, miten keskittymiseen liittyviä osataitoja voidaan tietoisesti ja säännöllisesti kehittää, mm. tunnistamalla oman keskittymiskyvyn piirteitä ja kuvaamaan omaa, hyvää keskittymistä. Keskittymiskyvyn kehittyminen johtaa usein myös moniin muihin positiivisiin vaikutuksiin, kuten itseluottamuksen ja suoritusvarmuuden tunteisiin ja nostaa siten niin lajiharjoittelun kuin sen tuloksena kilpailusuoriutumisen tasoa.

Motivaatio ja tavoitteenasettelu

Osiossa paneudutaan siihen miten motivoitumiseen liittyviä taitoja voi vahvistaa ja kehittää, jotta hyvä motivaation taso harjoittelua ja urheilemista kohtaan pysyisi yllä. Tavoitteenasettelu on yksi merkittävimmistä motivaatioon vaikuttamisen keinoista. Luento tarjoaa tietoa, ohjeita ja harjoitteita sellaiseen taitavaan tavoitteenasetteluun, joka tukee ihanteellisesti motivaation säilymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Tunteet ja ajattelu

Tässä osiossa tutustutaan perustaviin tunnetaitoihin, kuten tunteiden huomioimiseen, tunnistamiseen ja nimeämiseen sekä omiin tunteisiin tietoisesti vaikuttamiseen. Ajattelun taitoja lähestytään erityisesti itsepuheen avulla. Itsepuheella tarkoitetaan ajatuksia ja tapoja, joilla kukin ohjaa tyypillisesti omaa toimintaansa. Tunteiden käsittely ja oman ajattelun ohjaaminen ovat olennaisia ja erottamattomia hyvään suoriutumiseen liittyviä taitoja.

Itseluottamus

Itseluottamus on taito, jossa meistä kukin voi tulla harjoittelun avulla huippuosaajaksi. Tässä osiossa tutustutaan sellaisiin menetelmiin, ajattelutapoihin ja toimiin, jotka vaikuttavat myönteisesti urheilijoiden itseluottamukseen ja sen kehittymiseen: miten kiinnitetään huomiota omiin vahvuuksiin ja onnistumisiin sekä miten omaa itseluottamuksen kokemusta kehitetään ja säännellään tietoisesti ensin harjoituksissa ja vähitellen haastavissa tilanteissa ja kilpaillessa.

Kilpaileminen

Tässä osiossa tutustutaan taitavan kilpailemisen osataitoihin, mm. epäonnistumisen ja vastoinkäymisten sietämiseen, nollaamisen taitoon, kilpailurutiineihin, kilpailunomaiseen harjoitteluun sekä monipuoliseen kilpailun analysointiin. Nämä taidot vahvistavat suorituskykyä ja erityisesti suoritusvarmuutta, joka on jokaisen urheilussa kilpailevan olennainen tavoite: onnistua silloin, kun h-hetki on käsillä.
 

PSYYKKINEN VALMENNUS OSA 2

Tähän kakkososaan osallistujilta edellytämme osallistumista 1 osaan tai vastaavan tasoista/aihealueiden osioiden hallintaa muulla tavoin opiskeltuna. Osaamisen voi todentaa opiskelutodistuksella, tms. Korvaavina opintoina käyvät esimerkiksi liikunta-alan toisen asteen, AMK tai yliopisto-opinnot, mikäli OSA 1 koulutuksen teemoja on sisältynyt koulutukseen. Avoimen yliopiston opinnot hyväksytään myös. Mikäli osallistut OSA koulutukseen muualta todennetulla osaamisella, sinulla on mahdollisuus kuitenkin hankkia OSA 1 koulutus- ja harjoitemateriaalit 100 € hintaan.

Toteutus on vastaava kuin OSA 1 ja samalla tavoin harjoitemateriaali sisältää kahdeksan käytännön harjoitetta käytettäväksi. Koulutuksen teemat ovat mielikuvaharjoittelu, vireystilan ja stressin säätely, vuorovaikutustaidot, psyykkisen valmennuksen ohjelmointi, minä psyykkisen valmentajana. OSA 2 koulutusta pyrimme järjestämään 1-2 koulutusryhmää vuosittain riippuen kysynnästä. Hinnat ovat samat kuin OSA 1 koulutuksessa.

Vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot luovat pohjan oppimiselle, hyvinvoinnille, toimivalle tiimityölle ja lopulta suorituskyvylle. Tässä osiossa tutustutaan siihen, mitä on toimiva vuorovaikutus urheilussa ja miten vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää. Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä hyvän vuorovaikutuksen elementtejä: taitavaa viestin välittämistä, kuuntelemista, myötäelämisen taitoja sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Lisäksi tutustutaan vuorovaikutuksen yleisimpiin kompastuskiviin sekä pohditaan erilaisia haastavia vuorovaikutustilanteita valmennuksessa. Luento tarjoaa eväitä valmentajan omien vuorovaikutustapojen tarkkailuun sekä työkaluja urheilijoiden viestintätaitojen vahvistamiseen.

Mielikuvaharjoittelu

Tässä osiossa tutustutaan siihen, mitä mielikuvaharjoittelu on ja mihin sen teho perustuu. Lisäksi tutustutaan tekijöihin, joita tulee huomioida, jotta mielikuvaharjoittelu on vaikuttavaa ja tuloksellista. Osio tarjoaa monia erilaisia mielikuvaharjoitteita, joiden avulla mielikuvien tuottamisen perustaitoa voidaan valmennuksessa kehittää. Lisäksi koulutuksen aikana paneudutaan siihen, minkälaisiin erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin mielikuvia voidaan hyödyntää. Näitä ovat muun muassa uusien taitojen oppiminen, virheiden korjaaminen, suorituksiin valmistautuminen sekä itseluottamuksen ja tunteiden säätely.

Vireystilan ja stressin säätely

Vireystilan ja stressin säätelyn taitoja tarvitaan niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin urheilun ulkopuolisessa elämässä. Tässä osiossa tutustutaan siihen, miten urheilijoiden liiallista kuormittumista voidaan ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota stressin varhaisiin oireisiin sekä opettelemalla vaikuttamaan omaan vireystilaan. Vireystilan säätelyn taidot ovat keskeisiä myös suorituskyvyn optimoimisessa ja esimerkiksi kilpailuun valmistautumisessa. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia, muun muassa kehollisia keinoja, joiden avulla vireystilaa ja stressiä voidaan säädellä. Lisäksi tutustutaan palautumisen psyykkisiin ja fyysisiin näkökulmiin.

Psyykkisen valmennuksen ohjelmointi

Osiossa käydään läpi kokoavasti, konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti sitä, miten psyykkinen valmennus voidaan tehokkaasti jalkauttaa osaksi valmennuksen kokonaisuutta. Osiossa tutustutaan psyykkisen valmennuksen ohjelmoinnin malliin. Mallin seitsemän vaiheen avulla psyykkisten taitojen harjoittelu yhdistyysystemaattisesti ja luonnollisesti muuhun harjoitteluun. Mallin avulla kuljetaan koko prosessi lajikohtaisten psyykkisten vaatimusten pohdinnasta ja taitojen alkuarvioinnista aina kehittymisen seurantaan ja psyykkisten taitojen loppuarviointiin saakka.

Minä psyykkisenä valmentajana

Yksi valmentajan tärkeimmistä työkaluista on vahva itsetuntemus. Mitä paremmin tuntee itsensä, sitä tuloksellisempaa, mielekkäämpää ja hedelmällisempää työ on. Tässä koulutussarjan päättävässä osiossa pysähdytään jäsentämään ajatuksia omasta valmentajuudesta sekä pohditaan psyykkisen valmentajan identiteetin kehittymistä ja sen ilmentymistä omassa toimintaympäristössä. Osion aikana palautetaan mieleen ensimmäisen ja toisen koulutussarjan teemoja sekä reflektoidaan omaa oppimista. Tavoitteena on näin rohkaista valmentajaa soveltamaan psyykkisen valmennuksen tietoja ja taitoja osana omaa valmennustyötään.


Tilaa koulutus lajille tai seuralle!

Koulutuksia järjestetään myös tilausperiaatteella.

Koulutuksen voi tilata esimerkiksi lajiliitto, liikunnan aluejärjestö tai seura. Koulutusta myydään vain kokonaisina verkkokoulutusosioina sisältäen oppimisalustan käytön, verkon kautta toteutettavat luennot sekä sähköisessä muodossa olevat luentomateriaalit ja valmennusharjoitemateriaalin.

Tilauskoulutuksena Suomen Valmentajien yhteisöjäsenen hinta: Yksi verkkokoulutuskokonaisuus 3250 € + materiaalipaketti (á 50 €/osallistuja). Ei yhteisöjäsenen hinta on 3750 € + materiaalipaketti. Osallistujamäärä voi tällaisessa tilauskoulutuksessa olla maksimissaan 30 osallistujaa. Mikäli lajillasi tai seurallasi ei osallistujia ole ihan riittävästi tilauskoulutukseen asti, niin voit kysyä kuitenkin määräalennusta osallistujamaksusta avoimeen koulutukseen jo vähintään 6 henkilön osalta.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi

EDUFOCUS - PSYYKKISEN VALMENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

Jos olet kiinnostunut syventämään osaamistasi psyykkisenä valmentajana, niin Cope Oy järjestää vuosittain EduFocus -psyykkisen valmentajan asiantuntijakoulutuksen. EduFocus on suosittu, laadukas ja käytännönläheisellä työotteella toteutettava psyykkisen valmentajan koulutusohjelma, joka tarjoaa valmiudet toimia psyykkisenä valmentajana urheilun ja taiteen kentillä. Koulutusohjelma sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, ryhmätyönohjausta sekä 20 h itsenäistä työskentelyä ja psyykkisen valmennuksen harjoittelua. Koulutusohjelman vastuukouluttajina toimivat Copen asiantuntijat Paula Arajärvi, Paula Thesleff, Anna Kilpinen sekä Tea Uimonen. 

Lue lisää tästä koulutuksesta lisää tästä.