Valmennuksen tasa-arvon edistäminen vaatii resursseja

7.5.2024

Suomen Valmentajien johtama Valmentaa kuin nainen -hanke toimi mailapelien parissa vuosina 2022– 2023. Jo aiemmissa valmennuksen tasa-arvon kehittämishankkeissa on tullut esiin, että ne lajit hyötyvät eniten, joiden lajiliitoilla on laittaa toimenpiteisiin myös omaa henkilöresurssia. Tämä näkyi myös mailapelien hankkeessa. 

Valmentaa kuin nainen mailapeleissä -hankkeen päätavoitteena oli kannustaa naisia lisäämään osaamistaan kansallisten ja kansainvälisten koulutuksien kautta joko valmentajina tai valmentajakouluttajina sekä tukea naisvalmentajien kiinnittymistä seuratoimintaan ja tasa-arvon edistymistä seuraympäristöissä. 

Kahden hankevuoden aikana mailapelien toimintaympäristöön räätälöityjen toimenpiteiden onnistumisina olivat koulutustuki, seuraillat, verkostoitumistapahtumat ja lajiasiantuntijoiden toiminta.  

- Hanketyöntekijän roolista katsottuna aktiivinen lajiasiantuntijoiden verkosto auttoi kannustamaan valmentajia mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Tietyille rajatuimmille kohderyhmille suunnatut toimenpiteet toteutuivat henkilökohtaisten yhteydenottojen kautta, toteaa Valmentaa kuin nainen hankkeessa työskennellyt Sanna Erdogan. 

Hankkeen aikana tuotettiin myös kattava sivusto valmennuksen tasa-arvon kehittämiseksi seuroissa ja urheiluorganisaatioissa. Sivusto löytyy osoitteesta www.valmentaakuinnainen.fi. 

Valmentaa kuin nainen -hankkeen vaikuttavuutta todennettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa Naiset valmentajina -tutkimushankkeen kautta, jonka tulokset julkaistaan 16.5.2024 pidettävässä seminaarissa Jyväskylässä.  

Mailapelien hankkeen aikana lähes kaikissa lajiliitoissa hankevastaava vaihtui ja osassa jopa useamman kerran, mikä hankaloitti hankkeen toimenpiteiden jalkauttamista osaksi lajiliittojen muuta toimintaa. Toimenpiteiden toteuttamisessa onnistuttiin niiltä osin, kun tasa-arvotyön tekemiseen löytyi henkilöresursseja.  

- Valmennuksen tasa-arvon edistäminen vaatii yhä kohdennettuja toimia. Tälläkin hetkellä monessa lajiliitossa on vähänlaisesti resursseja tämänkaltaiseen kehitystyöhön. Iso huoli on siitä, miten kehitystyötä voidaan tehdä jatkossa, kun valtionavustukset ovat pienenemässä ylipäätään, ja erityisesti erillisavustusten osalta, joilla näitä toimenpiteitä on tehty, pohtii Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen. 

Padel hyödynsi koulutusten tukemisen  

Koulutuksen tukeminen on todettu merkittäväksi keinoksi tukea valmentajien urapolkuja ja lisätä verkostoja lajivalmentajien kesken. Mailapelien hankkeessa mukana olleista lajeista padel hyödynsi tarjotun koulutustuen tehokkaimmin. Hankeajan aikana padelin 2. tason koulutuksen kävi 18 naista. Muista lajeista koulutustukea hyödynsi kuusi naista, joten yhteensä 24 naista kerrytti osaamistaan hankkeen avulla. 

 - Suomen Padelliiton II-tason seuravalmentajakoulutusta on järjestetty vuoden 2022 alusta alkaen. Hankkeen koulutustuki oli merkittävä Padelliitolle, sillä sen avulla koulutuksiin saatiin mukaan useita naisosallistujia. Toivottavasti koulutuksissa käyneet kannustavat tahoillaan yhä useampia naisia osallistumaan koulutuksiin ja sitä kautta padelin valmennustoimintaan, kommentoi Padelliiton valmentajakouluttajana toimiva Ville Pajakkala.   

Mailapeleille räätälöitiin myös erillinen oma mentorointiryhmä, johon osallistui kuusi valmentajaa. Sen lisäksi toteutettiin neljä monilajista mentorointiryhmää. Näistä yksi oli ensimmäistä kertaa järjestetty paraurheilijoiden valmentajien ryhmä.  

Aikaisempien hankkeiden tapaan Suomen Valmentajat kuuntelivat hankelajien toiveita hankkeen toimenpiteiden tehostamisessa lajien tarpeiden mukaan. Mailapelien hankelajien toiveesta toteutettiin ohjaajakoulutus hankkeen järjestämänä. Sen kautta kannustettiin lähtemään valmentajan polulle sekä myös muihin koulutuksiin ja valmennustehtäviin. 

Uudet toimenpiteen onnistuivat − lajiasiantuntijoiden verkosto ja seuraillat 

Uutena käytäntönä ollut lajiasiantuntijaverkosto tuki hanketoimien suunnittelussa Suomen Valmentajissa työskennellyttä hanketyöntekijää. Lajiasiantuntijaverkosto oli onnistunut uusi kokeilu, jolla oli konkreettisesti merkitystä hankkeen toimenpiteiden onnistumisessa. Keskinäisten kohtaamisten kautta verkostoon kuuluneiden valmentajien yhteistyö lisääntyi, mikä lisäsi yhteistyötä myös eri mailapelien välillä. Verkostoon kuuluneet valmentajat toimivat esikuvina hankkeen toimenpiteissä, muun muassa valmentajavideoiden kautta.  

- Lajiasiantuntijoiden verkoston toiminta ja siihen kuuluvien valmentajien aktiivisuus oli itselleni merkittävä kokemus. Tenniksessä on ollut naisille suunnattuja tapaamisia aikaisemminkin, joihin on osallistunut henkilöitä eri rooleista. Koin hankkeessa toteutetun valmentajista koostuvan verkoston tärkeäksi vertaistuen saamisen ja kuuluvuuden tunteen suhteen, toteaa tennisvalmentaja Veera Nurmi. 

Lajiasiantuntijoiden verkostossa osallistujat saivat rohkaisua kutsua muita naisia mukaan valmennukseen. Naisvalmentajilla oli merkitystä myös nais- ja tyttöpelaajien osallistumisaktiivisuuteen. Esimerkiksi pöytätenniksessä nais- ja tyttöpelaajia osallistui leireille aiempaa enemmän.  

- Sain rohkaisua kutsua leireille muita valmentavia naisia mukaan. Se osoittautui menestyksekkääksi ratkaisuksi, sillä hankkeen aikana varsinkin tyttöpelaajien määrä leireillä oli todella hyvä, kertoo pöytätennisvalmentaja Johanna Kaimio. 

Toinen uusi toimenpide oli seuraillat, jotka toteutettiin lajiasiantuntijoiden aktiivisuuden avulla. Kussakin tapahtumassa mailapelien naisvalmentaja kertoi oman valmentajatarinansa ja piti käytännön harjoituksen. Ilta sisälsi lyhyen tietoiskun Valmentaa kuin nainen -hankkeesta, keskustelua ja mahdollisuuksia verkostoitua pelaajien ja valmentajien kesken. Tilaisuuksissa oli mukana seuran tai liiton edustaja, joka kertoi mahdollisuuksista lähteä valmentajan polulle. Seurailtojen kautta hankkeen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta lisättiin paikallistasolla. Osallistujien näkökulmasta seuraillat olivat pitkään kaivattu yhteinen tapahtuma, jossa sai matalalla kynnyksellä tutustua valmentamiseen ja valmennuksen parissa oleviin henkilöihin. 

Verkostoitumista yhteisissä tapahtumissa 

Hankkeen loppupuolella toteutettu mailapelien naisvalmentajien seminaari oli yksi hankkeen onnistuneimmista tapahtumista. Kaikille mailapeleissä mukana oleville naisvalmentajille avoin koulutuksellinen tapaaminen keräsi 16 osallistujaa. Tiivis seminaari sisälsi psyykkisen valmennuksen teemoja, verkostoitumista ja mailapelien pelaamista. Mailapelien seminaarissa koettiin iloa, innostumista, oppimista ja yhdessä tekemistä muiden valmentajien kanssa. Seminaari osoitti, että ainoastaan naisille järjestettäville tapaamisille on tarvetta. 

Jatkuvuutta tasa-arvon työkalun avulla 

Hankkeen aikana hankesuunnitelman mukaisesti koottiin yhteen Suomen Valmentajille kymmenen vuoden aikana kertynyttä osaamista valmennuksen tasa-arvosta. Tämä toteutettiin luomalla Valmentaa kuin nainen -teemasivusto, ”Valmennuksen tasa-arvon työkalu”.  Sivuston luomisessa hyödynnettiin muissa maissa ja hankkeissa toteutettuja toimenpiteitä ja tutkimuksia, jotka sovitettiin Suomen valmennuskulttuuriin.  

Seuroille suunnattu työkalu keskittyy valmentajien tasa-arvon kehittämiseen ohjaten samalla tarkastelemaan seuran valmennuskulttuuria kokonaisuudessaan. Organisaatiopuolen osuus on suunnattu lajiliitoille, muille urheiluorganisaatioille ja isoille seuroille. Se keskittyy tasa-arvonäkökulmaan organisaatiotasolla ja valmentajien tasa-arvoon palkkatyössä. Näiden osioiden lisäksi sivustolle on koottu tietoa tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Informaatiosivulle on kerätty kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia ja tutkimuksia. Työkalua esiteltiin eri tilaisuuksissa hankkeen aikana yhteensä 390 henkilölle. 

Tutkimustiedon lisääminen ja tiedolla johtaminen 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Suomen Valmentajat ry käynnistivät vuonna 2023 Naiset valmentajina -tutkimushankkeen, joka selvittää naisten kokemuksia sukupuolten välisestä tasa-arvosta urheiluvalmennuksessa. Tutkimus selvittää niitä tekijöitä, jotka edistävät tai estävät naisten osallistumista valmennustoimintaan. Tulosten avulla vaikutetaan valmennuksen kehittämiseen ja valmentavien naisten asemaan urheilussa ja rakennetaan tulevaisuutta urheiluvalmennuksessa.  

Tutkimusyhteistyössä Suomen Valmentajat antoi asiantuntija-apua Valmentaa kuin nainen -hankkeessa kerätyn tiedon pohjalta muun muassa kyselylomakkeen tekemisessä ja tutkimuksen suunnittelussa. Tuloksissa tullaan arvioimaan Valmentaa kuin nainen -hankkeen merkitystä valmentajana kehittymisessä ja niiden pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä valmennuksen tasa-arvon pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. 

Tutkimuskyselyyn vastasi 375 henkilöä ja heistä 35 % ilmoittautui vapaaehtoisiksi syventävään haastatteluun. Kyselyyn vastanneiden ja erityisesti haastatteluun ilmoittautuneiden määrä on selvästi signaali tarpeesta tuoda esille kokemuksia valmentamisesta. Tutkimuksen tulokset esitellään 16.5.2024 Jyväskylässä järjestettävässä seminaarissa.  

Ilmoittaudu mukaan! 

Suomen Valmentajien johtamaa Valmentaa kuin nainen -hanketta on toteutettu vuosina 2013–2019 joukkuepalloilulajien parissa. Vuosina 2020–2021 hanketta jatkettiin kamppailulajien ja painonnoston kanssa. Viimeisin hankekokonaisuus toteutettiin mailapeleissä vuosina 2022–2023. Valmentaa kuin nainen mailapeleissä -hankkeessa hyödynnettiin aikaisempien hankelajien hyväksi havaittuja toimenpiteitä ja käytänteitä tuoden ne mailapelien toimintaympäristöön sopiviksi. Mailapelien hankkeeseen mukana olleet lajiliitot olivat Suomen Padelliitto, Suomen Pöytätennisliitto, Suomen Sulkapalloliitto, Suomen Squashliitto ja Suomen Tennisliitto. Viimeisimmän hankkeen jälkeen valmennuksen tasa-arvoa on edistetty yhteensä 26 lajiliiton kanssa. Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat olleet Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.