Ympäristöohjelma julkaistu

14.10.2021

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Ne koskevat myös urheiluyhteisöä ja vaikuttavat siihen, miten ja millaisissa olosuhteissa voimme tulevaisuudessa liikkua ja urheilla.

Kuva: Markus Spiske/Unsplash

Urheilun aiheuttama ympäristö- ja ilmastokuormitus on merkittävä ja sen vähentämiseksi on tehtävä toimia kaikilla tasoilla. Ympäristöön ja ilmastoon liittyvissä asioissa urheilu ei saa olla osa ongelmaa, vaan sen tulee olla osa ratkaisua.

Valmentajat voivat osaltaan olla osa ympäristö- ja ilmasto-ongelmien ratkaisua. Valmentajat ovat keskeinen toimijaryhmä urheilutoiminnassa ja vahva vaikuttajajoukko toiminnan organisoinnissa, joten Valmentajalla on väliä myös ympäristöasioiden edistämisessä.

Suomen Valmentajat toimii ympäristöasioissa Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 2020-2024 linjassa ja tarkastelee toimintaansa sen pohjalta huomioiden myös muut kansalliset ja kansainväliset ohjeet ja esimerkit.

Suomen Valmentajissa on tehty ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja valintoja jo aiemminkin. Monen muun urheilujärjestön tapaan tehdyt toimenpiteet ja tulevat suunnitelmat on nyt ensimmäistä kertaa koottu ohjelmaksi.

Pääperiaatteet

Suomen Valmentajien ympäristöohjelman pääperiaatteena on, että yhdistyksen toimintaan osallistuvat tiedostavat urheilutoiminnan ympäristövaikutukset ja kehittävät toimintaa ympäristönäkökulmat huomioiden. Sen lisäksi yhdistyksen omassa toiminnassa minimoidaan ympäristö- ja ilmastokuormat.

Suomen Valmentajien ympäristöohjelman tavoite toimintaan osallistuvien tasolla on:

• lisätä toimintaan osallistuvien ymmärrystä ympäristöasioista.

• kannustaa toimintaan osallistuvia tekemään ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaikessa toiminnassaan, ja etenkin urheilutoiminnassaan.

Suomen Valmentajien ympäristöohjelman tavoite oman toiminnan tasolla on:

• selvittää mistä kaikesta yhdistyksen hiilijalanjälki koostuu ja minkä suuruiset ovat yhdistyksen toiminnan ympäristövaikutukset.

• tehdä suunnitelmat yhdistyksen ympäristövaikutusten minimoinnista ja tarvittaessa pyrkiä kompensoimaan kuormitusta aiheuttavat toiminnot.

• linjata ympäristötavoitteet ja -lupaukset, joita seurataan strategiakaudella 2021-2025.

Toimenpiteet

Toimenpide 1: Ympäristötietoisuuden lisääminen

Suomen Valmentajat vaikuttaa urheiluyhteisössä ympäristökuormien vähentämiseen kaikkein eniten lisäämällä ympäristötietoisuutta jäsenistössään. Valmentajat ovat toimintaympäristöissään, esimerkiksi urheiluseuroissa, vahvoja mielipidevaikuttajia ja kasvattajia.

Valmentajat voivat vaikuttaa ympäristöasioihin:

• Omilla henkilökohtaisilla toimillaan ‒ toimimalla esikuvana

• Muuttamalla valmennuskäytäntöjään

• Kannustamalla muutokseen toimintaympäristössään

• Kannustamalla muutokseen valmennettaviaan

Suomen Valmentajat lisää ympäristötietoisuutta jäsenistöönsä ja muihin vaikutuspiirissään oleviin aktiivisella viestinnällä omissa viestintäkanavissaan. Tämä tarkoittaa muun muassa artikkeleita Valmentaja-lehdessä sekä e-Valmentajassa ja nettisivuilla sekä tiedon välittämistä sosiaalisen median kanavissa. Myös erillisiä ympäristöön liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten webinaareja on mahdollista järjestää.

Toimenpide 2: Matkustamisen päästöjen vähentäminen

Suomen Valmentajien suurimpana hiilidioksidipäästöjen lähteenä on päivittäisen toiminnan ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä tapahtuva matkustaminen. Koulutus ja muita tapahtumia on vuosittain noin 60-70 ja vuonna 2019 koulutustapahtumissa oli 1531 osallistujaa.

Suomen Valmentajat voi pienentää oman toimintansa ympäristökuormaa vähentämällä toimintaansa liittyvää matkustamista sekä suosimalla matkustusta ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla.

Matkustaminen vähenee etä- ja hybridikoulutuksia järjestämällä ja osallistumalla muiden järjestämiin tapahtumiin aiempaa enemmän etäyhteyksin.

Yhdistys järjestää koulutuksia eri puolilla Suomea ja kouluttajaverkoston maantieteellistä laajuutta lisäämällä voidaan vähentää matkustuksen määrää. Tämä pätee myös muihin käytettäviin tilapäisiin työntekijöihin ja ostopalveluihin, kuten viestinnän sisällöntuottopalvelut koulutusten ja tapahtumien yhteydessä.

On huomattava kuitenkin, että valmentaminen on ihmisen kehittämistä, missä korostuu kohtaamisten tärkeys. Tämä pätee myös Suomen Valmentajien toimintaan, joka sisältää kohtaamisia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kokonaan matkustamisesta ei voida siis luopua.

Kun tarve matkustamiseen on, niin aina kartoitetaan ympäristöystävälliset matkustusvaihtoehdot ja kimppakyytimahdollisuudet.

Toimenpide 3: Ympäristötietoiset hankinnat

Hankinnoissa toimitaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ensisijaista on miettiä, ovatko hankinnat tarpeellisia. Pohditaan myös, että olisiko kannattavampaa lainata tarvittavia tavaroita tai hankkia kierrätettyä tavaraa. Myös digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään perinteisten materiaalihankintojen korvaajana.

Tarpeellisiksi todetuissa hankinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä materiaaleja tai vaihtoehtoisesti ympäristövaikutuksia kompensoidaan.

Tämä tarkoittaa eniten ympäristökuormaa aiheuttavan Valmentaja-lehden osalta sitä, että jäsenistöä kannustetaan siirtymään sähköisen lehden lukijoiksi ja lehti painetaan jatkossa hiilineutraalisti.

Lisäksi mahdollistetaan jäsenelle muovisesta Jäsenkortista luopuminen ja kannustetaan käyttämään Jäsenhuonetta. Coach Collection -tuotemalliston ja lahjojen osalta suositaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Lue Ympäristöohjelma kokonaisuudessaan